Xem phim Th? ThnXem phim Th? Thn

Avatar là câu chuy?n v? ng??i anh hùng "b?t ??c d?" Jake Sully - m?t c?u s? quan th?y quân l?c chi?n b? li?t n?a thân. Anh ???c ch?n ?? tham gia vào ch??ng trình c?y gien v?i ng??i ngoài hành tinh Na';vi nh?m t?o ra m?t gi?ng loài m?i có th? hít th? không khí t?i hành tinh Pandora. Gi?ng ng??i m?i này ???c g?i là Avatar. Sau khi ?ã tr? thành m?t Avatar, Jake có nhi?m v? ?i tìm hi? ... [Xem Thêm]

Tắt đèn
Thêm vào tủ phim
Tự chuyển tập:
Phóng to
Download
Báo lỗi
Đánh giá phim


* N?u C?m Th?y Load Lâu Xin B?m F5 . ?? Load L?i Trang !!!!

* Sever Có Ch?c N?ng T? Chuy?n Phim Nên Các B?n Không C?n Lo Khi Xem

* Hãy ?n G+, like facebook, ?? ?ng h? chúng tôi .

* Hãy Chia S? Trang N?u Các B?n Hài Lòng v?i chúng tôi !

Các server dự phòng

  • Server Picasa

Bình luận về phim