Thm T? L?ng Danh Conan Detective Conan (1996)

Trạng thái:
Ch?a Hon Thnh

Điểm IMDb:
8.6

Đạo diễn:
Kodama Kenji, Yamamoto Yasuichiro

Diễn Viên:
Akira Kamiya, Minami Takayama, Rikiya Koyama, Wakana Yamazaki,

Quốc gia:
Nh?t B?n

Năm:
1996

Sản xuất: VN-Zoom, ConanVN Fansub, Fan Detective Conan Vietnamese,

Thời lượng:
762/?? T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Phiu L?u,Phim Ho?t Hnh,Phim Hnh S?

Lượt xem:
129

Tags:
Thm T? L?ng Danh Conan vietsub, Detective Conan

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Thm T? L?ng Danh Conan M? ??u câu truy?n, c?u h?c sinh trung h?c 17 tu?i Shinichi Kudo (Jimmy Kudo) b? bi?n thành c?u bé Conan Edogawa. Shinichi trong ph?n ??u c?a Thám t? l?ng danh Conan ???c miêu t? là m?t thám t? h?c ???ng. Trong m?t l?n ?i ch?i công viên "Mi?n Nhi?t ??i" v?i cô b?n t? thu? nh? (c?ng là b?n gái) Ran Mori (Rachel Moore), c?u b? dính vào v? án m?t hành khách trên Chuy?n tàu t?c hành trong công viên, Kishida (Kenneth), b? gi?t trong m?t v? án c?t ??u rùng r?n. C?u ?ã làm sáng t? v? án và trên ???ng v? nhà, ch?ng ki?n m?t v? làm ?n m? ám c?a nh?ng ng??i ?àn ông m?c toàn ?? ?en. Kudo b? phát hi?n, b? ?ánh ng?t sau ?ó nh?ng ng??i ?àn ông áo ?en ?ã cho c?u u?ng m?t th? thu?c ??c ch?a qua th? nghi?m là Apotoxin-4869 (APTX4869) v?i m?c ?ích th? tiêu c?u. Tuy nhiên ch?t ??c ?ã không gi?t ch?t Kudo. Khi t?nh l?i, c?u bàng hoàng nh?n th?y thân th? mình ?ã b? teo nh? trong hình d?ng c?a m?t c?u h?c sinh ti?u h?c. Theo l?i khuyên c?a Ti?n s? Hiroshi Agasa (Herschel Agasa), Shinichi ?ã che gi?u tung tích, s? r?ng h?i áo ?en có th? phát hi?n ra r?ng c?u v?n còn s?ng. Khi Ran h?i tên c?u, Shinichi ?ã ghép Conan trong tên c?a Sir Arthur Conan Doyle và Edogawa trong tên c?a Edogawa Rampo và bu?t m?m nói ra tên mình là "Conan Edogawa". Ti?n s? Agasa ?ã nói "Conan" là m?t ng??i cháu c?a mình, nh?ng hi?n ông ?ang quá b?n r?n không th? ch?m sóc cho chú bé nên ?ã nh? Ran trông nom Conan giúp mình. Ran nh?n l?i. Cha c?a Ran, Kogoro Mori (Richard Moore) là m?t thám t? không m?y n?i ti?ng. Conan th??ng giúp ông này làm sáng t? nh?ng tình ti?t bí ?n trong các v? án. Và vì b? d?ng bé nh? c?a Conan, c?nh sát ch?ng m?y khi ?? tâm t?i nh?ng phán ?oán, suy lu?n c?a c?u bé. Conan ?ã m??n b? d?ng c?a thám t? Mori b?ng cách b?n súng gây mê ?? cho ông này ng? say, sau ?ó s? d?ng thi?t b? ??i gi?ng nói là chi?c n? g?n trên c? ?? gi? gi?ng c?a Mori. M?t s? nhân v?t quan tr?ng khác xu?t hi?n v? sau là cha m? c?a Shinichi, Yusaku (Booker) và Yukiko (Vivian) Kudo, Heiji Hattori (Harley Hartwell), m?t ??i th? c?a Shinichi ??n t? Osaka, Siêu ??o chích Kid(Kait? Kid, c?ng t?ng xu?t hi?n trong Magic Kaito), nhà sáng ch? ra thu?c APTX4869, Shiho Miyano (m?t danh "Sherry" là ng??i c?a t? ch?c Áo ?en, c?ng b? bi?n thành m?t ??a tr? sau khi u?ng chính lo?i thu?c ??c mình ?ã sáng ch? ra v?i hy v?ng ch?y tr?n kh?i t? ch?c, và sau này v? s?ng v?i Ti?n s? Agasa d??i cái tên m?i là Ai Haibara), các thành viên c?a T? ch?c Áo ?en: Gin, Vodka, Tequila, Calvados, Pisco, Vermouth, Kir, Chianti, Köln, và m?t "th? l?nh" bí ?n ch? ???c nh?c ??n r?t m? h?. ?? duy trì v? b?c bên ngoài, Conan ?i h?c ? tr??ng Ti?u h?c Teitan và k?t b?n v?i ba ??a tr? ? tr??ng, Genta Kojima (George Kaminski), Mitsuhiko Tsuburaya (Mitch Tennison) and Ayumi Yoshida (Amy Yeager) t?o thành ??i thám t? nhí (Detective Boys/Sh?nen Tantei-dan) trong b?n g?c). M?c dù Conan c?m th?y b?t mãn khi ch?i v?i ?ám b?n do tu?i th?c c?a mình, b? t? ?ã có nhi?u cu?c phiêu l?u v?i nhau và ba ??a tr? ?ã cho th?y kh? n?ng làm tr? lý thám t? ? tu?i c?a chúng. Sau này, Ai Haibara - t?c Sherry c?ng tr? thành thành viên c?a ??i thám t? nhí này...

Bình luận về phim