Tn Thin Long Bt B? Demi Gods And Semi Devils (2014)

Trạng thái:
Hon Thnh

Điểm IMDb:
7.6

Đạo diễn:
L?i Th?y Thanh

Diễn Viên:
Chung Hn L??ng, Kim Ki Bum, Tr??ng Hinh D?, Kim Minh, Gi? T?nh V?n

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2014

Sản xuất: Zhejiang Hua Ce Media, Dong Yang Da Qian Media,

Thời lượng:
67/67 T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim V Thu?t,Phim C? Trang,Phim Ki?m Hi?p

Lượt xem:
583

Tags:
Tn Thin Long Bt B? vietsub, Demi Gods And Semi Devils

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Tn Thin Long Bt B? Chuy?n phim xoay quanh m?i quan h? ph?c t?p gi?a nhi?u nhân v?t ??n t? nhi?u n??c và môn phái khác nhau: Tiêu Phong, ?oàn D?, H? Trúc. V?i tác ph?m này, Kim Dung mu?n nói ??n m?i quan h? nhân - qu? gi?a chính b?n thân các nhân v?t v?i gia ?ình, xã h?i, dân t?c, ??t n??c. Câu chuy?n x?y ra vào th?i B?c T?ng và c?ng bao g?m các n??c ??i Lý, ??i Liêu, Th? Ph?n và Tây H?. B? phim Tân Thiên Long Bát B? có ?? dài 40 t?p, phim ???c chuy?n th? t? ti?u thuy?t võ hi?p Thiên long bát b? c?a Kim Dung và ?ã b?t ??u kh?i quay t? tháng 10/2012. V?i s? góp m?t c?a dàn di?n viên tr? ?ang lên ??n t? H?ng Kông, ?ài Loan, Hàn Qu?c và Trung Qu?c...     Tân thiên long bát b? do công ty Hoa Sách ?nh th? và ?ông D??ng ??i Thiên ?nh th? h?p tác s?n xu?t. Phim v?n ?ang trong quá trình ghi hình và ch?a ti?t l? ??y ?? danh sách các di?n viên. ?ánh giá v? b? phim, gi?i truy?n thông Hoa ng? ch?ng ng?i ng?n kh?ng ??nh:"Gi?ng nh? Tân ti?u ng?o giang h?, Tân thiên long bát b? ?ang ?i theo h??ng gây s? chú ý b?ng nh?ng ý t??ng cách tân k? l?".     Cùng v?i thông tin làm m?i k?t thúc phim, Tân thiên long bát b? còn tung ra trailer v?i các c?nh phim hoành tráng và ??p m?t. T?t c? các nhân v?t trong tuy?n vai trung tâm nh?: Ki?u Phong, ?oàn D?, H? Trúc, A T?, A Châu, V??ng Ng? Yên… ??u xu?t hi?n. Tuy nhiên, thu hút s? chú ý nh?t ph?i k? ??n ?o?n k?t giao b?ng h?u, ?ua khinh công c?a ?oàn D? và Ki?u Phong.      Dù v?n ?ang trong quá trình quay phim nh?ng n?i dung c?a Tân thiên long bát b? ?ã b? rò r?. ?áng chú ý nh?t c?a l?n ch?nh s?a k?ch b?n này là vi?c Tân thiên long bát b? ?? nhân v?t “th?n tiên t? t?” V??ng Ng? Yên tr? nên h?p hòi, ích k? vì b? ?oàn D?… “b? r?i”.     ?oàn D? phiên b?n Tân thiên long bát b? còn ???c ?u ái cho… l?y 3 v?, trong ?ó có nàng M?c Uy?n Thanh (Tri?u Viên Vi?n) ?a tình, xinh ??p. Chính vì b? ?oàn D? “b? r?i”, V??ng Ng? Yên d?n thay ??i tâm tính và tr? nên h?p hòi, ích k?.     So v?i các b?n phim khác, vi?c thay ??i tình ti?t làm ?oàn D? - V??ng Ng? Yên không ??n ???c v?i nhau ?ã khi?n khán gi? không kh?i s?c. Tuy nhiên, theo thông tin t? ?oàn phim, l?n ch?nh s?a này là tuân theo ý mu?n c?a Kim Dung, t?t c? các tình ti?t ??u ???c làm l?i d?a vào b?n ch?nh s?a Thiên long bát b? mà Kim Dung ?ã vi?t l?i sau này.    

Bình luận về phim