S? ?? Hnh Gi? Line Walker (TVB 2014)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
9,2

Đạo diễn:
V?n V? Hng

Diễn Viên:
Miu Ki?u V?, Xa Thi M?n, Lm Phong, Tr?n M?n Chi, Giang M? Nghi

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
TVB 2014

Sản xuất: TVB, CTVB,

Thời lượng:
30/30 T?p

Chất lượng:
L?ng Ti?ng HD

Thể loại:
Phim Hnh ??ng,Phim Hnh S?

Lượt xem:
627

Tags:
S? ?? Hnh Gi? vietsub, Line Walker

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: S? ?? Hnh Gi? T?ng thanh tra CIB Trác Kh?i (Miêu Ki?u V?) vì 1 ??ng nghi?p b? ch?t 1 cách bí ?n, Kh?i quy?t tâm tìm l?i nhóm 5 c?nh sát chìm tr??c ?ây t?ng liên l?c v?i ??ng nghi?p v?a ch?t c?a anh ?ã m?t tích, lý do vì h? n?m gi? nhi?u bí m?t c?a c?nh sát ?nh h??ng ??n an ninh c?ng ??ng, Trác Kh?i mu?n tìm h? ?? h?i 1 s? ?i?u. Trác Kh?i quy?t tâm tìm ki?m, cu?i cùng tìm ???c 1 trong s? ?ó là ?inh Ti?u Gia (?inh Th?-Xa Thi M?n)-ch? 1 ti?m massage chân. Ti?u Gia c?ng mu?n khôi ph?c l?i thân ph?n th?t s? c?a mình, c? tình l?n vào nhóm b?ng ??ng và g?p Ti?t Gia C??ng (B?o Seed Ca-Lâm Phong), hai ng??i ban ??u là oan gia nh?ng sau ?ó phát tri?n tình c?m. Khi Trác Kh?i, Ti?u Gia ??n g?n v?i chân t??ng h?n thì Trác Kh?i l?nh cho cô ng?ng các ho?t ??ng ?i?u tra, h? b? c?nh sát bên ICAC M?c Ti?n Hân (Tr?n M?n Chi) can thi?p vào công vi?c c?a h?. Trác Kh?i còn quen bi?t ch? Ti?n Hân là M?c Ti?n Tình (Giang M? Nghi). Trùm b?ng ??ng ?àm Hoan H? (H?a Thi?u Hùng) ra tù và tr? lý c?a ông ta-Liên H?o C?n (Th?m Ch?n Hiên) gây chú ý v?i Trác Kh?i vì 1 s? ho?t ??ng c?a h?. Các thành viên c?nh sát và xã h?i ?en v??ng vào trò ch?i mèo v?n chu?t ?? tìm công lý.

Bình luận về phim