K? C?p M?t Tr?ng Despicable Me (2010)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
0

Đạo diễn:
Pierre Coffin

Diễn Viên:
Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand, Julie Andrews, Will Arnett, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Elsie Fisher, Pierre Coffin, Chris Renaud

Quốc gia:
M?

Năm:
2010

Thời lượng:
95 pht

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Ho?t Hnh

Lượt xem:
189

Tags:
K? C?p M?t Tr?ng vietsub, Despicable Me

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: K? C?p M?t Tr?ng N?u nh? Eclipse là m?t hi?n t??ng tình yêu tu?i m?i l?n thì Despicable Me mang l?i cho ta nét ??p trong sáng và ?áng yêu c?a tình c?m gia ?ình. Khó ai có th? t??ng t??ng ???c tên Gru k? tr?m siêu l?nh lùng l?i có th? tr? nên d?u dàng và h?t mình v?i nh?ng ??a con nuôi nh? th?. Nét ?áng yêu c?a 3 cô gái nh? d??ng nh? ?ã l?y ?i không ch? s? ngang tàng l?nh lùng c?a Gru mà còn ?ánh th?c b?n thi?n v?n có trong ng??i gã ti?n s? k? quái này.Có l? sau Up, Despicable Me s? là b? phim thành công nh?t c?a Pixar v? ?? tài tình c?m gia ?ình khi lôi kéo s? c?m ??ng và ti?ng c??i c?a hàng tri?u ng??i xem trên th? gi?i trong ?ó có Vi?t Nam. T?ng tráng v? tay không ng?t tr??c nh?ng pha hài h??c c?a ??i quân Minion hay cách mà lão Gru h?i h? v?i vã bay v? trái ??t ?? k?p d? bu?i l? r?i ?au ??n nh?n ra 3 ??a tr? yêu d?u c?a mình ?ã b? b?t cóc cho th?y s?c hút thuy?t ph?c c?a b? phim không ch? là hài h??c mà còn là n?i dung r?t ?áng ?? cao.V? k?t c?u, theo mình ngh? ?ây là b? phim hoàn thi?n và không b?"d?" phút nào. Di?n bi?n tình c?m c?a Gru ??i v?i nh?ng ??a tr? và ng??c l?i ???c ??o di?n mô t? m?t cách t? nhiên và chân th?c h?t m?c có th?. Phim có b??c d?o ??u, có cao trào ??nh ?i?m và k?t thúc tr?n v?n. Nh?ng nhân v?t ph?n di?n theo ?ó c?ng ???c nhà làm phim kh?c h?a theo ?úng mô típ c?a lo?t phim ho?t hình: x?u nh?ng không quá x?u và b?o l?c, là k? ác nh?ng không th?c s? ác, và ?âu ?ó trong thân xác c?a m?t ng??i l?n bao gi? c?ng là hình bóng và tâm lý c?a m?t ??a tr? con.Trong phim này mình thích nh?t cách nhân v?t Gru t??ng t??ng v? nh?ng vi?n c?nh trong t??ng lai. Ánh m?t m? màng, nh?p ?i?u nh?y múa theo ?úng ch?t c?a H? Thiên Nga khi?n cho nh?ng ?o?n c?nh này tr? nên hài h??c và g?n g?i v?i th?c t?.Nh?c ??n s? hài h??c c?a phim, không th? không k? ??n ??i quân Minion ?ã và ?ang gây bão nh?ng tràng c??i kh?p th? gi?i. Lúc ch?a xem phim mình c? ngh? nh?ng con Minion này ch?c h?i ngu và... th? ?o?n gi?ng nh? mô t? c?a 1 vài forum n??c ngoài. Nh?ng khi t?n m?t làm quen v?i mí chú Minion này thì m?i bi?t nh?n ??nh c?a mình sai tè le. ??i quân Minion do lão Gru t?o ra ch? h?i nhát 1 tí, h?i thi?u Iod 1 chút mà thôi, còn l?i thì t?t c? các con Minion con nào c?ng ?áng yêu h?t tr?n. ??c bi?t là khúc cu?i khi chúng c?ng ?òi lão Gru hôn trán nh? nh?ng ??a tr? kia thì th?y yêu yêu gì ?âu ?ó. Minion c?ng có trái tim, có suy ngh?, bi?t hy sinh và c?c kì trung thành v?i ch? c?a mình ch? không h? x?o trá chút nào.Thêm m?t c?c kì thích thú mà khônh th? b? l? ? b? phim chính là màn nhào l?n cùng Roller Coaster c?a lão Gru v?i 3 ??a tr? ?áng yêu. Các b?n có th? c?m nh?n th?c s? hi?u ?ng 3D hoành tráng khi có c?m giác nh? ?ang lao theo con tàu cùng v?i b?n tr? r?t lên r?t xu?ng. Mình không thích phim hi?u ?ng 3D cho l?m nh?ng v?i b? phim này thì ?úng là ch? coi 3D m?i th?y h?t ???c cái hay c?a phim.Tóm t?t 1 chút v? n?i dung phim cho các b?n nè:Despicable Me có n?i dung xoay quanh lão Gru, m?t siêu tr?m ??i tài ?ã t?ng thành danh v?i r?t nhi?u phi v? tai quái. Th? nh?ng ?n sâu trong v? b? ngoài ngang ng?nh ác ??c là m?t tâm h?n tr? con c?ng không kém ph?n ?áng yêu và l??ng thi?n. Trong quá trình ?i th?c hi?n ??c m? c? ??i c?a mình là ?ánh c?p... m?t tr?ng, Gru ?ã g?p 3 ??a tr? m? côi và t? ?ây, cu?c s?ng c?ng nh? tính cách c?a Gru thay ??i h?n.Despicable Me là m?t b? phim r?t trong sáng và vô cùng ?áng yêu dành cho gia ?ình, ??c bi?t b?t mí 1 chút là các b?n nào ?i coi thì nên ??i ??n phút cu?i cùng casting, ??ng b? v? s?m b? l? m?t "chuy?n l?" r?t hay ?ó.

Bình luận về phim