Hoa Thin C?t ??? (2015)

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Hoa Thin C?t L?n ??u g?p g? n?i Dao Trì, chàng là Tr??ng L?u th??ng tiên cao cao t?i th??ng, còn nàng thì lén l?n vào, bi?n thành sâu nh? n?m trên cây, l?i b? gió th?i r?i xu?ng chén r??u c?a chàng. "Không c?n th?n r?i xu?ng sao?" N? n? c??i nhàn nh?t mà t? bi, ?ó là n? c??i duy nh?t c?a chàng mà nàng th?y trong cu?c ??i này, nh?ng l?i là dành cho m?t con sâu nh? bé. ??c h?n m?t n?m, d?c h?t s?c l?c, ch? vì m?t ngày có th? g?i chàng m?t ti?ng "S? ph?". "S? ph?, t?i sao ng??i l?i thu con làm ?? ???" Chàng không nói gì, ch? t?ng cung linh cho nàng, kh? vu?t ??u nàng. Bóng dáng tr?ng không nhi?m chút b?i tr?n gi?a màn tr?i r?p ?? kia, ngày ngày ??ng ? m?m ?á L? Phong n?i Tuy?t Tình ?i?n, trông coi th? gian v?n v?t. Nàng t?ng th?, s? không ?? chàng cô ??n m?t mình n?a. Nh?ng, s?m chi?u b?u b?n, l?ng l? bên nhau n?i Tuy?t Tình ?i?n, cu?i cùng v?n ph?i ?i t?i k?t thúc. Vì c?u chàng, nàng ph?m ph?i t?i ác tày tr?i. ?y v?y mà... "Sai r?i chính là sai r?i." Chàng v?n lãnh ??m nh? c?. Tám m??i m?t cây ?inh Tiêu H?n, còn có thanh ki?m ?o?n Ni?m gi? lên th?t cao kia. Ki?m ?o?n Ni?m, ng??i ?o?n tình...  S? ph?, ng??i có bi?t b? ng??i mình thích nh?t moi tim rút x??ng ?au ??n th? nào không? Ng??i có bi?t c?m giác ?au th??ng ??n cùng c?c, l?i v?n nh? tr??c c? ôm l?y kí ?c h?nh phúc, không mu?n lãng quên, ngày ?êm ??u nhung nh? m?t ng??i kh? s? ??n th? nào không? Ta không tin chính, c?ng không tin tà, không tin h?nh phúc, nh?ng mà ta tin t??ng chàng. Cho nên, m?m c??i ch?ng buông tay, cho dù là, tình yêu còn l?nh l?o h?n c? cái ch?t.

Bình luận về phim