Hnh Trnh Khng Mong Mu?n The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

Trạng thái:
Hon Thnh

Điểm IMDb:
8.8

Đạo diễn:
Peter Jackson

Diễn Viên:
Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage

Quốc gia:
M?

Năm:
2012

Sản xuất: New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), WingNut Films,

Thời lượng:
169 Pht

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Vi?n T??ng,Phim Th?n Tho?i

Lượt xem:
875

Tags:
Hnh Trnh Khng Mong Mu?n vietsub, The Hobbit: An Unexpected Journey

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Hnh Trnh Khng Mong Mu?n Cu?i cùng thì The Hobbit: An Unexpected Journey, tác ph?m ???c mong ch? nh?t trong mùa phim cu?i n?m ?ã ???c ra m?t. Dù ch?a th?c s? mang v? kho?n l?i nhu?n nh? mong ??i nh?ng The Hobbit c?ng k?p phá m?t s? k? l?c doanh thu ngay trong d?p m? màn. Th? gi?i th?n tho?i c?a nhà v?n J.R.R Tolkien qua bàn tay phù th?y c?a ??o di?n Peter Jackson qu? nhiên có s?c h?p d?n vô cùng ??c bi?t.    ??ng lo?t kh?i chi?u t?i 4.045 h? th?ng r?p trên toàn B?c M?, hi?n The Hobbit: An Unexpected Journey ?ã ki?m v? 84,8 tri?u $ (~1.767,2 t? ??ng) sau ba ngày cu?i tu?n. Trong t?ng doanh thu Top Box Office, riêng l?i nhu?n c?a m?t mình The Hobbit ?ã chi?m t?i 60%. V?i con s? th?ng kê k? trên, The Hobbit: An Unexpected Journey ?ã v??t qua I Am Legend ?? tr? thành tác ph?m m? màn ?n khách nh?t trong tháng 12 tính t? tr??c t?i nay.    Trong vài n?m tr? l?i ?ây, m?t s? b? phim l?n ho?c các tác ph?m ???c quay b?ng công ngh? 3 chi?u tiên ti?n s? ???c chi?u ? c? ba h? th?ng r?p g?m 2D, 3D và IMAX. Th? nh?ng v?i The Hobbit: An Unexpected Journey, ??o di?n Peter Jackson còn gi?i thi?u t?i khán gi? m?t ??nh d?ng khác – HFR (High Frame Rate).    T?i các r?p chi?u ??nh d?ng HRF, khán gi? s? ???c th??ng th?c b? phim v?i t? l? 48 khung hình/giây thay vì t? l? chu?n 24 hình/giây nh? tr??c kia. 461 r?p HFR, 326 r?p IMAX, 3.160 r?p có h? th?ng máy chi?u 3D ?ã làm t?ng doanh thu ?áng k? cho The Hobbit: An Unexpected Journey do giá vé cao h?n so v?i ??nh d?ng 2D thông th??ng.   S? d? The Hobbit: An Unexpected Journey ??t ???c m?c doanh thu k? l?c k? trên m?t ph?n nguyên nhân vì thành công c?a b? ba t?p The Lord of the Rings phát hành cách ?ây m?t th?p k?. Tuy nhiên, so v?i k? v?ng ban ??u, 84,8 tri?u $ (~1.767,2 t? ??ng) ch?a làm th?a mãn hãng phát hành Warner Bros. c?ng nh? nh?ng ai quan tâm t?i The Hobbit: An Unexpected Journey.    Theo th?ng kê t?i qu?y vé, b? phim ch? y?u thu hút khán gi? ?ã tr??ng thành (58% trên 25 tu?i) và nam gi?i (chi?m 57%). ?i?u này ph?n ánh ?úng th?c t? vì ti?u thuy?t The Hobbit c?a nhà v?n J.R.R Tolkien khó h?p d?n ??i t??ng tu?i teen. ?i?m s? c?a The Hobbit: An Unexpected Journey trên các trang web v? ?i?n ?nh uy tín nhìn chung ??t ?i?m khá tr? lên. Rating c?a khán gi? trên IMDB ?ang là 8,6/10, trên Rotten Tomatoes là 81%. Trong khi ?ó, gi?i phê bình ch?m ?i?m th?p h?n m?t chút, 65% trên Rotten Tomatoes và 58/100 trên Metacritic.    Cu?c hành trình không ??nh tr??c c?a anh chàng Bilbo Baggins t?i Middle Earth c?ng lan ra th? gi?i trong d?p cu?i tu?n v?a qua. Cho ??n nay, hãng Warner Bros. b? túi 138,2 tri?u $ (~2.880,1 t? ??ng) t?i 58 qu?c gia trên th? gi?i, ch? y?u ??n t? Anh, ??c, Hàn Qu?c, Pháp. Con s? này ch?c ch?n s? t?ng lên trong th?i gian t?i vì ? m?t s? th? tr??ng quan tr?ng nh? Nga, Trung Qu?c, Úc, The Hobbit: An Unexpected Journey v?n ch?a ???c ra m?t. 

Bình luận về phim