Hn S?n Ti?m Long Ghost Dragon Of Cold Mountain (2014)

Trạng thái:
Hon Thnh

Điểm IMDb:
7.6

Đạo diễn:
La V?nh Hi?n,

Diễn Viên:
M Qu?c Minh, Ngao Gia Nin, Tr?n Qu?c Bang, L Thi V?n, Lm H? Vi, To V?nh Lim, L?u Giang, v T??ng Ch Quang,

Quốc gia:
H?ng Kng

Năm:
2014

Sản xuất: TVB,

Thời lượng:
30 T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim V Thu?t

Lượt xem:
2578

Tags:
Hn S?n Ti?m Long vietsub, Ghost Dragon Of Cold Mountain

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Hn S?n Ti?m Long Do La V?nh Hi?n làm giám ch?, phim b? võ thu?t c?a TVB Ghost Dragon of Cold Mountain / Hàn s?n ti?m long ?ã lên sóng t? ngày 30/6, trong khung gi? vàng mà tr??c ?ó dành cho phim c?a ??i l?c Tây Du Ký. Dàn di?n viên c?a b? phim dài 30 t?p này g?m Mã Qu?c Minh, Ngao Gia Niên, Tr?n Qu?c Bang, Lý Thi V?n, Lâm H? Vi, Tào V?nh Liêm, L?u Giang, và T??ng Chí Quang. N?i dung phim Hàn s?n ti?m long k? v? Thiên Ky Ph? th?i B?c T?ng, c? quan ?i?u tra chuyên gi?i quy?t nh?ng v? án k? l?, do Ph?ng Nam Thiên (L?u Giang) lãnh ??o m?t nhóm các b? khoái tinh nhu?. ?? ?? yêu c?a ông, Chu Tr??ng Th?ng (Mã Qu?c Minh), v?a thông minh v?a gan d?, nh?ng quan h? c?ng tác gi?a hai ng??i k?t thúc vì h? b?t ??ng trong cách x? lý m?t v? án. Tr??ng Th?ng r?i Thiên Ky Ph? ?? s?ng cu?c ??i ??n gi?n yên bình v?i v? là ?ào Hoa (Lý Thi V?n). 10 n?m sau, Ph?ng Nam Thiên gi? ?ã già ra l?nh cho ba cao ?? c?a ông – Mã Xuyên Khung (Tr?n Qu?c Bang), Ng?u ??i L?c (Ngao Gia Niên), và D??ng Mão (Lâm H? Vi) – ?i tìm Tr??ng Th?ng thuy?t ph?c anh quay v?. Tr??ng Th?ng ??ng ý quay l?i ph? làm vi?c, nh?ng anh th??ng xuyên va ch?m tính cách v?i ba c?ng s? c?a mình, khi?n b? t? th??ng xuyên c? cãi. Trong khi ?ó, Tr??ng Th?ng ph?i xa cách v?i v?, nh?ng r?i anh g?p m?t k? n? trông gi?ng h?t v? anh, gây ra bao xung ??t c?m xúc trong lòng anh. Tr??ng Th?ng bi?t r?ng n??c N? Chân ?ã cài gián ?i?p vào Thiên Ky Ph? và b?n thân c?a anh, Hùng Th?p C?u (Tào V?nh Liêm) b? k? thù khai thác. Tr??ng Th?ng không còn bi?t tin ai. Ranh gi?i gi?a b?n thù th?t m? ?o.  

Bình luận về phim