?? Mai Tnh 2 De Mai Tinh 2 (2014)

Trạng thái:
Ch?a Hon Thnh

Điểm IMDb:
8.6

Đạo diễn:
Charlie Nguy?n

Diễn Viên:
Thi Ha, Huy Khnh, Di?m My 9X, Quang S?

Quốc gia:
Việt Nam

Năm:
2014

Sản xuất: CJ Entertainment, Chnh Ph??ng, Galaxy Studio,

Thời lượng:
92 Pht

Chất lượng:
Trailer

Thể loại:
Phim Tnh C?m,Phim Hi H??c

Lượt xem:
241

Tags:
?? Mai Tnh 2 vietsub, De Mai Tinh 2

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: ?? Mai Tnh 2 Thành công vang d?i c?a ?? Mai Tính và ??c bi?t là nhân v?t chuyên gia trang ?i?m Ph?m H??ng H?i khi?n khán gi? v?n mong ch? ???c g?p l?i nhân v?t ??y thú v? trong m?t b? phim riêng. Sau b?n n?m ch? ??i, cu?i cùng Thái Hòa và ??o di?n Charlie Nguy?n c?ng ?ã quy?t ??nh b?t tay nhau cho “ch? H?i” tái xu?t màn ?nh l?n trong bô phim có t?a ?? ?? H?I TÍNH.  Ngay khi ???c công b?, d? án phim này ?ã nh?n ???c s? quan tâm l?n c?a c? gi?i truy?n thông và khán gi?, b?i Thái Hòa và Charlie Nguy?n th?c s? là "b? ?ôi b?c t?" c?a ?i?n ?nh Vi?t Nam hi?n nay khi Tèo Em - s?n ph?m h?p tác m?i nh?t c?a h? - l?p k? l?c doanh thu phòng vé vào n?m ngoái. L?n tr? l?i này, “ch? H?i” s? ???c ?u ái nâng t?m ??ng c?p t? tay buôn m?i ph?t tr? thành m?t ch? t?ch t?p ?oàn danh giá, ?i x? h?p siêu sang, xài ?? hi?u và c? ng? trong dinh th? nguy nga. T?o hình c?a nhân v?t này c?ng thay ??i, sang tr?ng và b?t m?t h?n h?n. Nh?ng ch?c ch?n y?u t? quan tr?ng nh?t v?n s? là di?n xu?t tài tình, t? nhiên c?a Thái Hòa, nh?ng pha gây c??i duyên dáng ?ã tr? thành th??ng hi?u, bi?n anh thành g??ng m?t di?n viên Vi?t Nam ?n khách nh?t t?i r?p.  Góp m?t cùng Thái Hòa trong b? phim này còn có nh?ng cái tên r?t tri?n v?ng nh?: Di?m My 9X, Ya Ya Tr??ng Nhi, Huy Khánh, Linh S?n, Thu Trang... ??o di?n Charlie Nguy?n c?ng gây b?t ng? khi ch?n ???c “??i t??ng” cho “ch? H?i”, ?ó là g??ng m?t còn r?t m?i v?i nh?ng ng??i yêu thích ?i?n ?nh Vi?t Nam, nam di?n viên Quang S?. T?ng tu nghi?p t?i tr??ng ??i H?c Ngh? Thu?t Qu?c Gia Hàn Qu?c, chuyên ngành di?n viên b?ng h?c b?ng, t?ng tham gia m?t vai trong Hello, Stranger c?a ??o di?n Kim Dong Huyn (phim giành gi?i th??ng t?i Liên Hoan Phim Qu?c T? Busan 2007) và góp m?t trong nhi?u b? phim truy?n hình nh?: Trái Tim Màu Xanh, Hi?u Và Yêu, S?ng G??ng, C?nh Sát Hình S?, Quang S? ???c trông ??i s? là nhân t? m?i góp ph?n cho thành công c?a ?? H?I TÍNH.  ?? H?I TÍNH là s?n ph?m sáng t?o c?a ê-kíp làm phim g?m nhi?u cái tên là "b?o ch?ng" cho thành công t?i r?p Vi?t hi?n nay nh?: hãng phim Chánh Ph??ng; nhà s?n xu?t - Jimmy Ph?m Nghiêm, Jennifer Trang Lê, Martin Nguy?n; ??o di?n - Charlie Nguy?n; K?ch b?n - Thái Hoà và Charlie Nguy?n; Âm nh?c - Christopher Wong…??c bi?t d? án này có s? h?p tác s?n xu?t c?a các công ty giàu kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n xu?t phim là: CJ Entertainment, Early Rises Media Group và Galaxy Studio. CJ CGV Vi?t Nam là nhà phát hành chính th?c c?a ?? H?I TÍNH t?i Vi?t Nam. B? phim d? ki?n ???c kh?i chi?u toàn qu?c vào 12.12.2014.

Bình luận về phim