{film.NAME}

Tên khai sinh: T? ?nh Phong

Tên Khác: Nicholas Tse

Ngày sinh: 29/8/1980

Nơi sinh: H?ng Kng

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: Ko C

T? ?ình Phong là m?t di?n viên n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh H?ng Kông, không ch? xi?n xu?t r?t hay mà anh còn s? h?u m?t khuôn m?t làm ngây ng?t phái ??p. T? ?ình Phong sinh ngày 29 tháng 8 n?m 1990 t?i H?ng Kông. Gia ?ình c?a anh v?n có truy?n th?ng ngh? thu?t, cha c?a anh là m?t ng??i di?n viên r?t n?i ti?ng tên là T? Hi?n,m? c?a anh là ??ch Bá L?p, bà là m?t ??i m? nhân th?i b?y gi?.

T? ?ình Phong t? nh? ?ã có ni?m ?am mê âm nh?c,khi m?i lên 4 tu?i anh ?ã c?m dùi t?p tr?ng và khi lên 13, anh b?t ??u h?c ch?i ?àn Guitar.Sau m?t th?i gian dài s?ng ? Canada thì khi anh lên 16 tu?i, c? gia ?ình chuy?n v? H?ng Kông sinh s?ng, ?ình Phong sang Nh?t B?n du h?c trong th?i gian 4 tháng,n?i ?ây anh ?ã sáng tác ca khúc ??u tay c?a mình có tên là D? Tính Sai L?m sau m?t l?n anh bi?u di?n và v? tr? xe ?i?n ng?m bu?c anh ph?i ? l?i m?t khách s?n t?i tàn và tr?i qua m?t ?êm c?c k? t?i t? n?i ?ây.
 
T? ?ình Phong b?t ??u n?i ti?ng v?i b? phim ??u tiên mà mình tham gia có tên là Ng??i Trong Giang H? hay còn g?i là Young And Dnagerous vào n?m 1998, b? phim này ?ã mang l?i cho anh danh hi?u ??u tiên trong s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình ?ó là gi?i th??ng nam di?n viên m?i xu?t s?c nh?t. T? ?ình Phong luôn ???c m?i ng??i so sánh v?i nam di?n viên võ thu?t Thành Long vì nh?ng pha hành ??ng nguy hi?m ??u do chính anh th? hi?n ?? ??t ???c ?? chân th?c cao nh?t cho b? phim, c?ng vì th? mà anh ?ã b? dính ch?n th??ng l?ng sau m?t l?n quay phim và t?i nay nó v?n còn tái phát.
 
Sau này ?ình Phong còn tham gia vào nh?ng b? phim ?n khách khác nh? Tân Câu Chuy?n C?nh Sát khi anh ?óng cùng di?n viên Thành Long, phim Long H? Môn ?óng v?i Chung T? ??n và 14 Blade v?i Chung T? ??n. Và ?n t??ng sau b? phim K? Ch? ?i?m, T? ?ình Phong ?o?t gi?i Kim T??ng c?a ?i?n ?nh H?ng Hông vào n?m 2011 ?ánh d?u s? thành công xu?t s?c c?a anh.T? ?ình Phong g?p r?t nhi?u tr?c tr? trong chuy?n hôn nhân gia ?ình,anh ?ã tr?i qua r?t nhi?u m?i tình v?i nhi?u ng??i khác nhau,và anh k?t hôn v?i Tr??ng Bá Chi, c? hai có v?i nhau hai ng??i con nh?ng cu?i cùng h? ?ã ly d? vào n?m 2011.
 
Anh gi? là T?ng Giám ??c c?a m?t t?p ?oàn tên là Post Production Office Group.Ngoài ra anh còn là m?t ca s? tài n?ng, m?t ng??i r?t hay làm công tác t? thi?n và c?ng là m?t di?n viên l?m scnadal.