{film.NAME}

Tên khai sinh: Orlando Bloom

Tên Khác: Orlando Bloom

Ngày sinh: 13.1.1977

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý: Legolas trong phim Cha T? Nh?ng C?a Chi?c Nh?n

Orlando Bloom sinh ngy 13 thng 1 n?m 1977 l m?t di?n vin n?i ti?ng ng??i anh. Anh yu thch nghi?p di?n t? n?m 12 tu?i nh? xem m?t cu?n b?ng video v?i t?a phim The Hustler v anh th?t s? b? cu?n ht. N?m 16 tu?i anh chn vi?c h?c trung h?c v anh ? quy?t ??nh ngh? h?c, anh chuy?n ??n Lun ?n v h?c ? ? hai ma. Sau ? anh ? xu?t s?c nh?n h?c b?ng c?a h?c vi?n hn lm k?ch ngh? thu?t Anh-M?. C?ng nh? nh?ng di?n vin khc Orlando Bloom tham gia ?ng m?t s? phim v?i vai di?n nh? ?? h?c l?y kinh nghi?m lm n?n t?ng cho s? pht tri?n s? nghi?p sau ny. V ti?p theo sau ? anh ? ???c nh?n vo h?c ? tr??ng ngh? thu?t m nh?c v n?i ny lm anh thay ??i khc h?n, thay v chn h?c nh? ? th?i trung h?c th anh ham h?c v h?ng say h?n th?i trung h?c r?t nhi?u. Sau 3 n?m theo h?c anh ? tham gi ?ng kh nhi?u phim, n?m 20 tu?i anh tham gia di?n xu?t b? phim trn mn ?nh r?ng ??u tin r?t thnh cng v?i r?t nhi?u s? tn th??ng nh?ng anh ? ng?ng l?i v tr? v? v?i m?t ngh? s? sn kh?u. N?m 1998 nh?ng t??ng Orlando Bloom s? ph?i r?i b? ngnh m anh yu thch v m?t tai n?n m t??ng ch?ng nh? anh s? ng?i xe l?ng su?t ??i, nh?ng ngh? l?c c?a anh th?t phi th??ng anh ? t?p ?i nh?ng b??c ?i ??u tin ch? trong 12 ngy n?m trn gi??ng b?nh. Sau khi h?i ph?c anh ? tr? l?i v?i s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mnh, v l?n tr? l?i ny anh ???c nhi?u khn gi? bi?t ??n, v tr? thnh m?t ngh? s? ti ba, sau ? anh l?i tr? thnh m?t di?n vin r?t n?i ti?ng ch? trong vi n?m. Anh ?ng l m?t di?n vin c m?t ngh? l?c phi th??ng khng ch? ??n gi?n l ? k? n?ng di?n xu?t m cn l m?t ng??i c ch ph?n ??u cao, khng ph? lng khn gi? hi?n t?i anh l m?t nam di?n vin n?i ti?ng c?a Hollywood.