{film.NAME}

Tên khai sinh: Ng Trc Hy

Tên Khác: Ron Ng

Ngày sinh: 2.9.1979

Nơi sinh: H?ng Kng

Chiều cao: 1.80m

Vai diễn đáng chú ý: ?ang C?p Nh?t

Ng Trc Hy sinh ngay 2 thng 9 n?m 1979 l di?n vin c?a H?ng Kng. Ng Trc Hy xu?t thn l m?t v? cng, anh bn duyn v?i ngh? thu?t l nh? vo C? Thin L?c, C? Thin L?c ? ?? c? anh h?c l?p ?o t?o di?n vin c?a ?i TVB. Lc ban ??u khi m?i tham gia ngh? Ng Trc Hy ch? ?ng nh?ng vai ph? v anh di?n ??t khng ???c t?t cho l?m. V khi tham gia nh?ng vai di?n nh7 cch st Ng Trc Hy b? ch bai r?t th?m t? nh?ng v? sau do ???c TVB l?ng x anh nh?n di?n vai chnh v k? n?ng di?n xu?t ngy cng ti?n b? h?n. Nh? v?y anh lin t?c xu?t hi?n trn mn ?nh trong vai tr l nam di?n vin chnh. Nh?ng cu?c ??i c?a Ng Trc Hy thng th??ng hay dnh lu chuy?n tnh c?m v?i nh?ng b?n di?n n?. Ng Trc Hy ph? nh?n t?t c? ni ? ch? l vai di?n, v anh di?n nh?ng vai tnh c?m v?i b?n n? r?t tnh t?.Ng Trc Hy c?ng t?ng c ??nh b? ngh? v nh?ng tin ??n th?t thi?t ?....