{film.NAME}

Tên khai sinh: L Lin Ki?t

Tên Khác: Jet Li

Ngày sinh: 26.4.1963

Nơi sinh: B?c Kinh, Trung Qu?c

Chiều cao: 1m80

Vai diễn đáng chú ý: Hong Phi H?ng trong phim Hong Phi H?ng,Ho?c Nguyn Gip trong phim Ho?c Nguyn Gip

Lý Liên Ki?t là m?t di?n viên r?t n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh H?ng Kông v? th? lo?i phim võ thu?t. Lý Liên Ki?t sinh ngày 26 tháng 3 n?m 1963 ? H?ng Kông, t? nh? anh ?ã s?m th? hi?n ni?m ?am mê v? võ thu?t,Lý liên Ki?t b?t ??u t?p môn võ Wushu vào n?m lên 8, lúc này s? ph? c?a anh c?ng là s? ph? c?a Chung T? ??n, tuy nh? tu?i nh?ng tài n?ng võ thu?t c?a Lý Liên Ki?t ?ã s?m b?c l? và h?a h?n anh s? tr? thành m?t cao th? v? võ thu?t. Lý Liên Ki?t có m?t th? tr?ng y?u ?u?i t? nh?, anh tuy có n?ng khi?u nh?ng không ?? s?c kh?e và nhi?u l?n có ý ??nh buông xuôi nh?ng s? ph? c?a anh ?ã c? g?ng làm cho anh có ???c m?t th? tr?ng t?t nh? ngày hôm nay.
 
N?m lên 11 tu?i Lý Liên Ki?t tham gia gi?i thi ??u võ thu?t Wushu tr? toàn qu?c và anh ?ã ?o?t gi?i quán quân,m?t th?n ??ng võ thu?t ?ã xu?t hi?n. T?  ?ó r?t nhi?u l?i m?i ?óng phim qu?ng cáo ???c g?i ??n nh?ng anh v?n ti?p t?c tr? v? luy?n võ bên s? ph? c?a mình ?? ??t t?i m?t t?m cao m?i v? võ h?c.N?m 1974, Lý Liên Ki?t sang M? ?? bi?u di?n võ thu?t cho t?ng th?ng m? lúc b?y gi? là Nixon xem,t? ?ó Lý Liên Ki?t ?ã ???c th? gi?i d?n bi?t ??n.Sau ?ó anh ti?p t?c giành r?t nhi?u gi?i th??ng quán quân trong nhi?u k? thi v? võ thu?t và khi anh m?i lên 16 tu?i,anh ???c trao gi?i th??ng thành t?u vàng c?a t?ng h?i võ thu?t Trung Hoa.
 
N?m 1982 là m?t d?u m?c ?áng nh? trong cu?c ??i và s? nghi?p ?i?n ?nh c?a anh v?i s? tham gia trong b? phim mang tên Thi?u Lâm T?,r?t nhi?u màn ??u võ ??c s?c làm cho t?t c? nh?ng ai yêu m?n võ thu?t ??u ph?i tr?m tr? thán ph?c.
T? ?ó danh hi?u siêu sao võ thu?t Lý Liên Ki?t ?ã ???c khán gi? trên toàn châu á bi?t ??n.Sau ?ó vào n?m 1991, b? phim Hoàng Phi H?ng ti?p t?c ra m?t công chúng,và l?n này anh l?i th?c s? xu?t s?c dành nhi?u tình c?m yêu m?n t? khán gi?, t? ?ó Holly Wood ?ã nh?n ra tài n?ng c?a Lý Liên Ki?t.
 
Sau này anh tham gia r?t nhi?u b? phim khác nh? Ph??ng Th? Ng?c 1 và 2,Hoàng Phi H?ng 2,3,4,5,6,?áng chú ý là b? Hoàng Phi H?ng 2 ?óng v?i Chung t? ??n.N?m 2006, Lý Liên Ki?t chính th?c khép l?i con ???ng ?óng phim võ thu?t c?a mình b?ng b? phim Ho?c Nguyên Giáp tên ti?ng anh là Fearless, b? phim thành công vang d?i trên toàn th? gi?i,ch? trong tu?n ??u tiên b? phim ra m?t khán gi?, nó ?ã leo lên v? trí th? hai trong b?ng x?p h?ng nh?ng phim ?n khách.