{film.NAME}

Tên khai sinh: L?u Di?c Phi

Tên Khác: An Phong, L?u Ty M? T?, Crystal Liu

Ngày sinh: 25/8/1987

Nơi sinh: V? Hn

Chiều cao: 1.72m

Vai diễn đáng chú ý: B?ch T Chu trong Kim Ph?n Th? Gia,Ti?u Long N? trong Th?n ?iu ??i Hi?p

L?u Di?c Phi sinh ra t?i m?t b?nh vi?n ? ??ng T?-V? Hán c?a Trung Qu?c, cô sinh ngày 25 tháng 8 n?m 1987. Lúc m?i sinh ra, cha m? ??t tên cô là An Phong và ?ây c?ng là ten trong gi?y khai sinh c?a cô.Cha m? c?a cô ??u là nh?ng ng??i thành ??t và có ch?c có quy?n, h? ??u là bí th? ??ng ?y làm vi?c ? hai n?i khác nhau vì th? gia ?ình Di?c Phi r?t giàu có.

 
N?m Di?c Phi lên 7 thì gia ?ình tan v?,cha m? cô ly d? nhau, Di?c Phi v? s?ng c?i m? và t? ?ó ??i tên thành L?u Tây M? T? có ngh?a là  cao quý, nh? nhàng n? tính và thanh nhã.
 
N?m Di?c Phi tr? thành m?t cô gái th?c s? t?c v?a tròn 18 tu?i,cha ?? ??u c?a cô ?ã t? ch?c m?t bu?i ti?c sinh nh?t c?c k? hoành tráng cho cô,bu?i ti?c ?ó có kinh phí 1.8 tri?u t? ???c di?n ra ? qu?n ??o ?i?u Ng? hay còn g?i là Senkaku. T? thu? nh?, Di?c Phi ?ã b?t ??u theo con ???ng ngh? thu?t,cô có th? hát,khiêu v? và ch?i Piano, t?i khi 8 tu?i cô ?ã ?o?t gi?i quán quân trong m?t cu?c thi v? âm nh?c có quy mô r?t l?n ? Trung Qu?c.
 
Di?c Phi b?t ??u sang M? v?i m? cô lúc cô 11 tu?i và t? ?ó mang qu?c t?ch M?.Khi 13 tu?i, Di?c Phi tr? v? Trung Qu?c và theo ?u?i con ???ng ngh? thu?t ?i?n ?nh. 15 tu?i Di?c phi ?? vào tr??ng H?c Vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh và sau ?ó t?t nghi?p n?m 2006 t? ?ó tr? thành sinh viên có ít tu?i ??i nh?t trong l?ch s? c?a ngôi tr??ng này.
S? nghi?p ?i?n ?nh c?a L?u Di?c Phi b?t ??u k? t? khi cô tham gia ?óng phim qu?ng cáo cho ông Tr?n Kim Phi. Sau ?ó Di?c Phi ti?p t?c tham gia vào các vai di?n khác trong các b? phim nh? B?ch Tú Châu trong b? phim Kim Ph?n Th? Gia, V??ng Ng? Yên trong Tân Thiên Long Bát B? và Cô Cô D??ng Cô N??ng trong Th?n ?iêu ??i Hi?p và ?ây c?ng là b? phim c?c k? thành công c?a cô v?i danh hi?u b? phim có s? l??ng ng??i xem ?ông ??o nh?t châu Á trong n?m 2006. L?u Di?c Phi còn ???c khán gi? bi?t ??n qua con ???ng âm nh?c, cô ?ã th?c hi?n 2 Album âm nh?c mang tên L?u Di?c Phi và All My Words cùng Sony Entertainment. 
 
Gi? ?ây L?u Di?c Phi không ch? ???c bi?t ??n b?i khán gi? trong n??c mà còn c? trên th? gi?i.