{film.NAME}

Tên khai sinh: H?ng Kim B?o

Tên Khác: H?ng Tam Mao, Sammo Hung

Ngày sinh: 7 thng 1

Nơi sinh: H?ng Kng

Chiều cao: Ch?a C?p Nh?t

Vai diễn đáng chú ý: Ch?a C?p Nh?t

H?ng Kim B?o sinh n?m 1952 t?i H?ng Kông v?i tên khai sinh H?ng Tam Mao (???). Ông sinh ra trong m?t gia ?ình giàu truy?n th?ng ngh? thu?t, bà ngo?i c?a ông là Ti?n T? Anh (???), n? di?n viên võ thu?t n?i ti?ng vào th?i k? ??u c?a ?i?n ?nh Trung Qu?c[1].
T? n?m lên 9 tu?i H?ng ?ã theo h?c s? ph? Vu Chiêm Nguyên t?i tr??ng kinh k?ch H?ng Kông[2]. Trong 7 n?m ? ?ây ông là tr??ng nhóm[3] di?n viên nh? tu?i Th?t Ti?u Phúc (???) v?i ngh? danh Nguyên Long (??). V? sau trong nhóm này ngoài H?ng Kim B?o còn có nhi?u di?n viên n?i ti?ng khác nh? Thành Long, Nguyên B?u, Nguyên Hoa. N?m 14 tu?i, H?ng ???c s? ph? c? tham gia ?óng th? cho m?t b? phim ?i?n ?nh, nh? c? h?i này mà ông có d?p làm quen và tr? nên yêu thích n?n ?i?n ?nh H?ng Kông[2]. N?m 16 tu?i ch? m?t th?i gian ng?n sau khi r?i tr??ng, H?ng Kim B?o b? ch?n th??ng và ph?i n?m li?t gi??ng trong th?i gian dài, ?ây là lý do khi?n ông tr? nên to béo t? khi còn r?t tr?.