{film.NAME}

Tên khai sinh: Dwayne Johnson

Tên Khác: Dwayne Douglas Johnson

Ngày sinh: 2.5.1972

Nơi sinh: California

Chiều cao: 1.93m

Vai diễn đáng chú ý:

Dwayne Johnson sinh ngy 2 thng 5 n?m 1972 l m?t ? v?t chuyn nghi?p n?i ti?ng v l m?t din vin ng??i M?. Anh l con trai c?a m?t v s? nn lc nh? tu?i th? c?a anh th??ng rong ru?i ? nh?ng ???ng ph?. C th? vo vo lc kh?i ??u anh t?o ra m?t hnh ?nh sng s?a bng b?y khng c cht ?n t??ng nn tn tu?i c?a anh ???c khn gi? ch ??n. ??n n?m 1997 anh b?t ng? thay ??i hnh t??ng mang m?t g??ng m?t x?c x??c v v tnh lm cho khn gi? th? hi?n nh?ng ph?n ?ng r?t tch c?c, d?n d?n tn tu?i c?a anh ngy cng n?i ti?ng h?n trong h?i ??u v?t. N?m 1999 anh tham gia vo ?i?n ?nh v?i m?t vai di?n v? chnh cha mnh. N?m 2000 Dwayne Johnson ch?ng t? v?i khn gi? truy?n hnh anh khng ch? l m?t v?n ??ng vin ? v?t m anh cn l m?t ng??i c gi?ng ht ng?t ngo v ng??i c c?m h?ng ngh? thu?t r?t cao thng qua vi?c th? hi?n trong v? k?ch ng?n khi?n r?t nhi?u ng??i xe l?y lm thch th. Dwayne Johnson ? kh?ng ??nh tn tu?i c?a mnh nh? m?t ngi sao mn b?c th?t s? anh ???c nhi?u khn gi? yu thch, v khng ph?i v s? no c?ng c kh? n?ng lm v? l?nh v?c ?i?n ?nh. Anh ? nh?n r?t nhi?u vai di?n m?c d vai di?n c?a anh xu?t hi?n trong phim khng nhi?u nh?ng c?ng th? hi?n ???c ph?n no tnh cch nhn v?t va ?? l?i ?n t??ng su s?c trong lng khn gi?.