{film.NAME}

Tên khai sinh: Tr?nh Y Ki?n

Tên Khác: Ekin Cheng

Ngày sinh: 4/10/1967

Nơi sinh: H?ng Kng

Chiều cao: 1.79 m

Vai diễn đáng chú ý: Tr?n H?o Nam trong lo?t phim Ng??i Trong Giang H?

Tr?nh Y Ki?n l m?t di?n vien n?i ti?ng c?a lng ?i?n ?nh H?ng Kng,anh sinh ngy 4 thng 10 n?m 1967 t?i H?ng Kng.Tn Y Ki?n l do cha c?a anh ??t cho anh v?i ngh?a r?ng anh s? lun lun l ng??i kh?e m?nh,khng ?au y?u v b?nh t?t.Gia ?nh anh c 3 ng??i anh em,Y Ki?n c m?t anh trai v m?t c em gi,cha c?a Y Ki?n ph?i lm vi?c r?t v?t v? ?? nui n?ng 3 anh em l?n khn.Khi cn ?ang l m?t nam sinh,Y Ki?n ? b?t ??u ?ng phim qu?ng co,cho ??n khi t?t nghi?p trung h?c,anh b?t ??u tham gia nh?ng cu?c thi v? m nh?c nh?ng anh ??u khng ginh ???c chi?n th?ng,nh?ng khng c ngh?a l v ch,m?i ng??i b?t ??u bi?t ??n tn anh.Sau ?,Y Ki?n ghi danh vo tr??ng d?y v thu?t cho di?n vin c?a hng TVB,nh?ng sau ? anh th?y mnh hon ton khng thch h?p nn ? chuy?n sang phim hnh ??ng c?a TVB,nh? ? m anh ? g?t hi ???c m?t s? thnh cng b??c ??u v?i b? phim The Girl Without Tomorrow vo n?m 1992,?y c?ng l b? phim ??u tin trong s? nghi?p ?i?n ?nh c?a Tr?nh Y Ki?n.Sau ? anh tham gia series phim Ng??i Trong Giang H? v?i tn ti?ng anh l Young and Dangerous,?y l b? phim ?nh d?u m?t b??c nh?y v?t trong s? nghi?p c?a Tr?nh Y Ki?n v nng anh ln t?m ngi sao ?i?n ?nh H?ng Kng.S? nghi?p c?a Y Ki?n t? ? ? pht tri?n khng ng?ng cho ??n nay,anh ? kh?ng ??nh ???c v? tr c?a mnh trong lng khn gi?.Bn c?nh s? thnh cng v? ?i?n ?nh,Tr?nh Y Ki?n c?ng???c bi?t ??n nh? m?t ngi sao c nhi?u scandal,??c bi?t l chuy?n tnh i khi cc phng vin g?n nh? b?m nt cu?c s?ng ring t? c?a anh ?? tm ti li?u cho cc bi bo c?a h?.Chuy?n tnh c?m c?a anh c?ng g?p ph?i khng it gian nan.Ngoi cng vi?c ?ng phim,Y Ki?n c?ng tham gia cc ho?t ??ng c?a ?i pht thanh,tr? thnh ??i s? mi tr??ng v c?ng l m?t g??ng m?t quen thu?c trong cc clip qu?ng co c?a nh?ng th??ng hi?u hng ??u th? gi?i.