{film.NAME}

Tên khai sinh: Tr?n Khn

Tên Khác: Chen Kun

Ngày sinh: 4/2/1976

Nơi sinh: Tr?ng Khnh - Trung Qu?c

Chiều cao: 1m76

Vai diễn đáng chú ý: Ko C

T? nh? anh ? b? t?n th??ng v s? chia tay c?a cha m?, l?n ln l?i ch?ng ki?n s? ra ?i c?a ng??i ch? gi duy nh?t trong m?t tai n?n giao trng ngay tr??c ngy c??i. Chnh nh?ng bi k?ch ?au lng ny ? khi?n ngi sao c?a phim "Khng th? khng yu em" th? hi?n xu?t s?c cc vai mang n?ng suy t?.

M?c d, h?nh phc ch? dnh cho Tr?n Khn nh?ng n? c??i hi?m hoi trong cu?c s?ng, con ???ng ngh? thu?t c?a anh g?p nhi?u may m?n. N?m 2000, ngay sau khi hon thnh lu?n v?n t?t nghi?p H?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh, anh ???c m?i vo vai Tr?n T? Khn trong b? phim truy?n hnh Nh? s??ng, nh? m?a, l?i nh? gi. M?c d di?n chung v?i hai g??ng m?t ?ang n?i ti?ng lc b?y gi? l L?c Ngh? v Chu T?n, Tr?n Khn gy ???c nhi?u ch h?n v nh?n ???c khng t l?i nh?n xt tch c?c c?a gi?i chuyn mn. Chng trai tm s?: Ti ch? l m?t di?n vin m?i ra tr??ng. S? ?ng h? c?a khn gi? lm ti r?t h?nh phc, nh?ng ?i lc c?ng th?y ho?ng. Tuy nhin, ti s? c? g?ng di?n t? chnh tri tim mnh ?? khng ph? lng khn gi?".

Ch? m?t th?i gian sau, Tr?n Khn ? th?c hi?n ?ng l?i h?a c?a mnh. Bo ch lin t?c nh?c ??n tn anh v?i vai chng Kha L?i trong Khng th? khng yu em v chng cng t? Kim Y?n Ty trong Kim ph?n th? gia. Gi? ?y, Tr?n Khn tr? thnh g??ng m?t quen thu?c c?a mn ?nh nh? Trung Qu?c.