{film.NAME}

Tên khai sinh: T H?u B?ng

Tên Khác: Alec Su

Ngày sinh: 11.9.1973

Nơi sinh: ?i Loan

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý: Ng? A Ca trong Hon Chu Cng Cha

T H?u B?ng l m?t nam di?n vin n?i ti?ng c?a Trung Qu?c, anh ?nh l m?t ca s? nh?c pop. Anh sinh ngy 11 thng 9 n?m 1973, m? T H?u B?ng l m?t nh gio. Ba anh th khng thch anh tham gia vo lng gi?i tr. Nh?ng v?i quy?t tm v lng ?am m m nh?c t? nh? T H?u B?ng sang Trung Qu?c ?ng phim v kh?i nghi?p c?a anh v?i vai tr l thnh vin c?a ban nh?c Ti?u H? ??i. Ban nh?c c?a T H?u B?ng ???c s? quan tm ?ng h? c?a r?t nhi?u khn gi? xem ?i trong l?nh v?c m nhac. Tr? l?i v?i s? nghi?p di?n vin c?a T H?u B?ng, b??c ??u tr? l?i anh g?p khng t r?c r?i v cn thi?u kinh nghi?m di?n xu?t nh?ng anh khng h? n?n ch, anh ch?p nh?n lm l?i t? ??u, t? m?t con s? 0. V anh ? t?ng b??c h?c h?i nh?ng b?n di?n c?a mnh. T H?u B?ng ? khng ph cng s?c c?a mnh v ? khng ph? lng khn gi? m? ??u l vai Ng? A Ca v ti?p sau ? l r?t nhi?u vai di?n Hoa V Khuy?t, ?? Phi, Knh ?o, Hng Thi?t Sinh, Tr??ng V K?, D??ng T? Lang, v s? cn nhi?u, nhi?u n?a... anh ? t?ng tham gia r?t nhi?u phim v ??t ???c v s? gi?i th??ng nh? n?m 2009 ??t gi?i di?n vin c b??c v?t nh?y nh?t, n?m 2010 Nam di?n vin chnh xu?t s?c nh?t LHP Qu?c t? Macau l?n th? 2 cho vai di?n L T Ki?t... Nh?ng phim anh ? t?ng tham gia Thi?u nin Tr??ng Tam Phong, ? thin ?? long k, D??ng mn h? t??ng...