{film.NAME}

Tên khai sinh: Th? K?

Tên Khác: Lm L?p Tu?

Ngày sinh: 16.4.1976

Nơi sinh: ?i loan

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

Th? K? L n? di?n vin di?n ?nh c?a ?i Loan. C sinh ngy 16 thng 4 n?m 1976 trong m?t gia ?nh kh gi?. Th? K? chuy?n ??n H?ng Kng n?m 17 tu?i v b?t ??u s? nghi?p gi?i tr v?i vai ng??i m?u ch?p ?nh g?i c?m trn trang ba t?p ch Penthouse c?a H?ng Kng thng 2 n?m 1995. Th? k? l?t vo vai di?n ??u tin trong phim Ti?n v Tnh D?c II, ngay sau ? l vai c ?o Mango trong Viva Erotica l hai phim lin ti?p cng chi?u 9/5 v 28/11/1996.
Tr??c ? nh?ng ngy ??u m?i ??n H?ng Kng v m?u sinh, Th? K? ? nh?n l?i lm ng??i m?u ch?p ?nh kh?a thn, quay minh h?a karaoke r? ti?n. Sau ? may m?n ??n khi c l?t vo "t?m ng?m" c?a ??o di?n V??ng Tinh, b?t ??u s? nghi?p ?i?n ?nh b?ng nh?ng b? phim c?p ba.
Sau ny nh?ng phim c ?ng c?ng ???c x?p lo?i phim c?p ba, c?ng kh?a thn, c?ng di?n c?nh sex nh?ng vai di?n c?a Th? K? trong phim S?c tnh nam n? ? gip c "??i ??i" khi ginh ???c gi?i th??ng ??u tin (N? di?n vin ph? xu?t s?c) v l n? di?n vin phim c?p ba ??u tin ?o?t gi?i Kim T??ng. Trong phim ny c ?ng chung v?i Tr??ng Qu?c Vinh.