{film.NAME}

Tên khai sinh: Nguyn B?u

Tên Khác: Yuen Biao

Ngày sinh: 26/07/1957

Nơi sinh: H?ng Kng

Chiều cao: 1,70 m

Vai diễn đáng chú ý: Thi?u Lm T? truy?n k? II, Kung Fu Ph?t S?n

L m?t trong nhm Th?t ti?u phc ( tr? nh?t Th?t ti?u phc  ), tr??ng kinh k?ch t?i H?ng Kng vo nh?ng th?p nin 1960. ? ?y ch Nguyn B?u k?t thn v?i Thnh Long ( Nguyn Lu) v Sammo Hung ( Nguyn Long). C? ba tr? thnh b? ba vng c?a ?i?n ?nh th?i b?y gi?.
Ch Nguyn B?u cho ng??i ta m?t ci c?m jc khng uy nghi, ng?t ng??ng nh? Thnh Long hay L Ti?u long m ng??c l?i, ng t?o cho m?i ng??i th?y ???c m?t phong cch gi?n d? nh?g c?ng khi?n m?i ng??i knh n?. Tuy ? ngoi 50 tu?i nh?g ch Nguyn B?u trng nh? m?t chng trai gi?n d? v?y, con ng??i ny bnh sinh v?n thch du h dn gian. H?i nh?ng n?m ??u c?a th?p nin 1970, khi c?m th?y ? chn ngn mn ?nh r?ng, ng li?n gom h?t ti s?n, d?n theo v? l Bnh T H, cng con trai v con gi ch?y sang Canada ??nh c?. Bu?i sng th ?nh golf, mua sch v? h?c n?u ?n, th? l m?t ngy nhn h? tri qua! ??n ma ?ng th tr??t tuy?t, ma h leo ni, cu?c s?ng c?ng r?t bnh th??ng! M?t v s? l?i l?n vo b?p, qu? l ?i?u kh tin ( K?ou c?ng hem tin nh?g c v? th?t v trong b? phim Real kngu, ?o?n ??u c?ng th?y r ???c ti n?ng lm b?p c?a ng  )! Cu?c s?ng nhn r?i g?n 10 n?m th? l ? tri qua, cng ngy cng c?m th?y v v?, ?y chnh l lc Nguyn B?u ph?i tm ci g ? m?i m?. ?ng lc ny, ng ? b? li cu?n b?i mn ?nh nh? v ?i?m ng?m chnh l TVB.
Nh?ng phim ch Nguyn B?u c?a kaoru ? ?ng v ??o di?n (V s? l??ng phim c?a ch Nguyn B?u kh l nhi?u, t? 1966 l?n, nn kaoru ch? post phim tiu bi?u thi, nhi?u qu post s? ?au m?t  )