{film.NAME}

Tên khai sinh: Ng Kinh

Tên Khác: Jacky Wu

Ngày sinh: 3.4.1974

Nơi sinh: B?c Kinh

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: Thi C?c Quy?n v Thi?u Lm T? 2

Ng Kinh sinh ngy 3 thng 4 n?m 1974 t?i B?c Kinh Trung Qu?c, l con chu c?a Hong T?c Mng Chu.Ng Kinh sinh ra t? m?t gia ?nh nh v nn t? nh? ? r?t hi?u ??ng, v th? anh lc no c?ng ???c cha m? qu?n l m?t cch nghim ng?t.
N?m ln 6 tu?i, ?? k? th?a truy?n th?ng v thu?t c?a gia ?nh,anh ???c cha m? ??a vo h?c vi?n v thu?t B?c Kinh ?? h?c v Wushu. Ng Kinh t?p luy?n th?t v?t v? v r?t tch c?c, s? ph? c?a anh lc ny l Ng Bn,ng c?ng l th?y c?a L Lin Ki?t, Chung T? ??n v Tri?u V?n Trc. Nh?ng sau ? do rn luy?n qu s?c ch?u ??ng c?a c? th? nn anh ? b? thoi ha c?t s?ng  lm cho khng th? ?i l?i v ph?i vo b?nh vi?n t?nh d??ng v ?i?u tr?, nh?ng b?y nhiu ? khng lm anh n?n lng, m thay vo ? Ng Kinh t?p luy?n h?ng say v khng h? dng b?t c? lo?i thu?c gi?m ?au no. 

Sau ? Ng Kinh tr? l?i l?p v thu?t ?? t?p luy?n,d??i s? tr? gip t?n tnh c?a s? ph?, Ng Kinh ? tham d? nh?ng cu?c thi v thu?t v ?o?t hng lo?t danh hi?u v ??ch v? cc bi quy?n l?n s? d?ng cc lo?i binh kh khi anh ch? v?n v?n 16 tu?i. N?m anh ln 18, nh?ng t??ng cu?c ??i v thu?t c?a anh ? tiu tan khi m?t ch?n th??ng trong lc thi ??u ? lm cho anh b? tn ph?, chuy?n ny lm cho anh suy s?p tinh th?n nghim tr?ng. Nh?ng m?t ngy n?, trong m?t l?n c?u thot m?t c gi kh?i ?m yu ru xanh th Ng Kinh m?i hay chn mnh ?ang d?n h?i ph?c, sau ? anh ? tch c?c ch?a tr? b?ng v?t l tr? li?u.

??n n?m 1994 th v?t th??ng c?a anh ? lnh h?n, v b??c vo con ???ng ?i?n ?nh d??i s? d?n d?t c?a ??o di?n Vin Ha Bnh. ??o di?n Vin Ha Bnh tnh c? g?p ???c Ng Kinh trong m?t l?n tuy?n ch?n di?n vin v thu?t cho b? phim Thi C?c Quy?n, anh ? ???c ch?n v ti n?ng v thu?t c?a mnh,nh?ng anh l?i di?n xu?t v? m?t tnh c?m r?t khng t?t, nh?ng d?n d?n anh ? kh?c ph?c nh?ng ?i?m y?u c?a mnh. B? phim Thi C?c QUy?n ? thnh cng vang d?i, Ng Kinh ?nh d?u con ???ng s? nghi?p c?a mnh b?ng b? phim Thi C?c Quy?n. Sau ? Ng Kinh ti?p t?c thnh cng v v??n t?i danh hi?u ngi sao v thu?t qua cc b? phim nh? Nam B?c Thi?u Lm,St Ph Lang.....
Ng Kinh by gi? c?ng ? b?t ??u th? s?c v?i vai tr ??o di?n cho cc b? phim.