{film.NAME}

Tên khai sinh: L??ng Tri?u V?

Tên Khác: Tony Leung

Ngày sinh: 27.6.1962

Nơi sinh: H?ng Kng

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý: Th?ch Ph Thin trong Hi?p Khch Hnh, Ti?u Ng? Nhi trong Song Hng K? Hi?p, Tr??ng V K? trong ? Thin ?? Long K

L??ng Tri?u V? l m?t di?n vin ?i?n ?nh r?t n?i ti?ng c?a H?ng Kng,anh sinh ngy 27 thng 6 n?m 1962 t?i H?ng Kng.L??ng Tri?u V? sinh ra v l?n ln trong m?t gia ?nh ngho l?i g?p ph?i hon c?nh b?t h?nh khi gia ?nh khng m ?m,sau ? cha m? anh ? ra ta ly d? v?i nhau,v cu?c s?ng c? c?c m Tri?u V? ph?i b? con ???ng h?c v?n lc anh m?i 15 tu?i v rong ru?i tm vi?c lm nui s?ng b?n thn b?ng b?t c? cng vi?c g m anh c th? lm ???c.Sau ? cu?c ??i c?a anh thay ??i k? t? khi anh gia nh?p vo hng phim TVB sau m?t kha ?o t?o tr? thnh di?n vin do vua hi Chu Tinh Tr gi?i thi?u.Vo n?m 1984,tn tu?i c?a anh b?t ??u ???c cng chng bi?t ??n qua b? phim L?c ??nh K do TVB pht hnh.Sau ? s? nghi?p c?a L??ng Tri?u V? ln nh? di?u g?p gi khi anh lin ti?p thnh cng r?c r? ? nh?ng b? phim ti?p theo nh? ? Thin ?? Long K, Hi?p Khch Hnh v Song Hng K? Hi?p.V?i nh?ng thnh cng r?c r?,anh ? ghi tn mnh vo danh sch 5 di?n vin xu?t s?c nh?t TVB lc ny l L??ng Tri?u V?, Hu?nh Nh?t Hoa, L?u ??c Hoa, Miu Ki?u V? v Thang Ch?n Nghi?p.Sau khi g?t hi ???c m?t s? thnh cng th L??ng Tri?u V? quy?t ??nh r?i b? phim truy?n hnh v chuy?n sang ?ng phim ?i?n ?nh.Lc ny v m?i b??c chn vo l?nh v?c phim ?i?n ?nh nn anh khng ???c thnh cng cho l?m,v nh?ng vai di?n c?a anh khng m?y ?n t??ng,nh?ng d?n d?n L??ng Tri?u V? kh?ng ??nh ti n?ng c?a mnh v g?t hi thnh cng lin ti?p t? nh?ng b? phim ?i?n ?nh m anh tham gia,t? th? lo?i hnh ??ng hi h??c cho t?i phim tnh c?m,anh ??u hon thnh r?t t?t vai di?n c?a mnh.