{film.NAME}

Tên khai sinh: Lm Ch D?nh

Tên Khác: Jimmy Lin

Ngày sinh: 15.10.1974

Nơi sinh: ?i B?c, ?i Loan

Chiều cao: Ko c

Vai diễn đáng chú ý: "?on D?" trong Thin long bt b?

N?m 1990, khi m?i 16 tu?i. Lm Ch D?nh tham gia vo l?nh v?c gi?i tr. Ch? m?t n?m sau, anh ? tr? nn n?i ti?ng khi album ca nh?c ??u tin ???c tung ra, "Not Every Long Song Have Sweet Memories". Tn tu?i c?a Lm Ch D?nh b?t ??u ???c bi?t ??n r?ng ri. V?i bi?t danh "Little Whirlwind - C?n L?c Nh?"[2], anh cn ???c m?nh danh l 1 trong 4 "Ti?u Thin V??ng" ? ?i Loan. Sau ?, anh ti?p t?c pht hnh 13 albums ring, chung, v?i nhi?u b?n ??c bi?t. Cng v?i nh?ng ho?t ??ng trong m nh?c. Lm Ch D?nh cn tham gia ?ng nhi?u phim ?i?n ?nh l?n truy?n hnh, anh cn lm ng??i ??i di?n cho nhi?u th??ng hi?u l?n. Trong kho?ng th?i gian ca ht, anh ? ?o?t ???c nhi?u gi?i th??ng l?n, nh? khc nhau.
N?m 1994, khi ?ang ? trn ??nh cao c?a s? nghi?p. Lm Ch D?nh nh?n ???c yu c?u ph?i nh?p ng?. Thng 10 cng n?m, anh nh?p ng? cng v?i nhi?u thanh nin khc cng tu?i. N?m 1996, sau 2 n?m v?ng bng, Lm Ch D?nh tr? l?i lng gi?i tr. M?t th?i gian sau, anh ? m? 1 cng ty ring cho mnh l?y tn: "Jimmy Creative", ? pht hnh 5 albums c?a anh v?i nhn hi?u "Forward." Album ?ng ch nh?t l "Scarecrow - 1999). Sau album "Going For A Walk - 2000), Lm Ch D?nh t?p trung vo l?nh v?c truy?n hnh. T? n?m 2000 tr? ?i, anh khng ti?p t?c pht hnh album m?i nh?ng v?n th??ng xuyn gp m?t trong nhi?u ho?t ??ng m nh?c. T?i Olympic b?c Kinh 2008, Lm Ch D?nh l m?t trong nh?ng ngh? s? tham gia t?i Third "Beijing 2008".