{film.NAME}

Tên khai sinh: Jang Nara

Tên Khác: Jang Nara

Ngày sinh: 18/03/1981

Nơi sinh: South Korea

Chiều cao: 1m60

Vai diễn đáng chú ý: Oh! Happy Day (2003)

Lc nh?, Jang Nara dnh ph?n l?n th?i gian vo vi?c h?c t?i qu nh Seoul. Cha l ng Ju Ho-seong, di?n vin k?ch ni thu?c ?on k?ch qu?c gia, cn m? xu?t thn t? h?c vi?n Ngh? Thu?t l?p ?o t?o di?n xu?t th? 11. Anh trai Jang Sung Won c?ng l di?n vin ho?t ??ng trong cc ch??ng trnh gi?i tr c?a ?i MBC. Cha c c?ng l ng??i tr?c ti?p qu?n l v ng??i t? ch?c trong m?i ho?t ??ng ngh? thu?t c?a con gi.
Trong m?t l?n tham gia ?ng v? k?ch Nh?ng ng??i kh?n kh? cng v?i cha c?a mnh t?i tr??ng ti?u h?c ? khi?n c nui ??c m? tr? thnh di?n vin. Jang Nara b?t ??u tham gia lm ng??i m?u qu?ng co th??ng m?i t? khi cn h?c trung h?c. C t?ng theo h?c tr??ng Trung h?c n? Yale ( ?? ?? ????) v l b?n cng l?p c?u hoa h?u Hn Qu?c 2005 Kim Joo-hee. [4]
Jang Nara theo h?c Khoa K?ch ngh? v Ngh? thu?t, ??i h?c Chung Ang v?i chuyn ngnh Di?n xu?t t? thng 3 n?m 2000 v t?t nghi?p ngy 19 thng 2 n?m 2010, ???c trao t?ng gi?i th??ng ??c bi?t v nh?ng ?ng gp c?a c ??i v?i ??i h?c Chung Ang. Pht bi?u t?i l? t?t nghi?p, c chia s?: "Ti c?m th?y r?t h?i h?p b?i ph?i m?t 10 n?m ti m?i nh?n ???c b?ng ??i h?c. N?u t? ch?m ?i?m, ti s? cho mnh ?i?m F".