{film.NAME}

Tên khai sinh: Hu?nh Hi?u Minh

Tên Khác: Hong Hi?u Minh

Ngày sinh: 13/11/1977

Nơi sinh: Thanh ??o, S?n ?ng, Trung Qu?c.

Chiều cao: 1m80

Vai diễn đáng chú ý: Tn Mu Nhu?m B?n Th??ng H?i

Hu?nh Hi?u Minh t?ng h?c t?i h?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh cng nh?ng ng??i b?n nh? Tri?u Vy hay Tr?n Khn. Anh ?? gp m?t trong c? hai b? phim bom t?n k? ni?m qu?c khnh Trung Hoa l Phong thanh v ??i nghi?p ki?n qu?c. Hu?nh Hi?u Minh t?ng nh?n nhi?u gi?i th??ng nh? gi?i Ngh? s? c?a n?m 2008, ngh? s? ton n?ng, nam ngh? s? th?i trang c?a n?m, di?n vin ???c yu thch nh?t TQ n?m 2010 (gi?i DMA c?a ?i?n ?nh.net). G?n ?y l gi?i th??ng Minh tinh cng th? (ngh? s? ho?t ??ng x h?i v cng chng) v ng hong c?a qu?ng co TQ. L "Trung Qu?c ?? nh?t m? nam", "Ti?u sinh c? trang" do khn gi? v ng??i hm m? bnh ch?n. N?m 2007, anh b?t ??u s? nghi?p ca ht v thu ???c m?t s? thnh cng nh?t ??nh. Bi ht "th? ng??i t?t" (thu m v?i Tri?u Vy) c?a anh ? ???c ch?n l bi ht c?a n?m. M?t ?i?m ??c bi?t l anh r?t hay ht ca khc ch? ?? trong nh?ng b? phim do mnh tham gia nh? Tn b?n Th??ng H?i, Phong thanh, tnh yu th h?n hay Th?n ?iu hi?p l?...M?i quan h? tnh c?m c?a anh v Angela Baby ch? l tin ??n, Hi?n gi? Hi?u Minh ch?a h? ln ti?ng th? nh?n s? vi?c.
L m?t con ng??i ?ng khm ph?c b?i ngh? l?c cng s? chuyn nghi?p trong cng vi?c. Ngoi nh?ng gi?i th??ng ? nu bn d??i, anh cn ???c g?i v?i m?t tn g?i thn m?t l Soi ca (Soi: ??p). V di?n m?o c?a mnh, Hi?u Minh t?ng b? nghi ng? l ? t?ng ph?u thu?t th?m m?! Nh?ng thi?t ngh?, t? m?t "hoa d?ng m? nam" tr? thnh m?t ngh? s? c nhi?u c?ng hi?n cho s? nghi?p ?i?n ?nh n??c nh, khng th? coi t?t c? m?i thnh cng c?a anh ??u ?o v? ??p trai mang l?i. Hu?nh Hi?u Minh l m?t trong s? t nh?ng ngh? s? ???c tuyn d??ng nhi?u nh?t c?a Trung Qu?c. Anh lm vi?c v?i s? nhi?t tnh, tnh k? lu?t cao v h?t mnh v cng vi?c. Trong l?n quay Th?n ?iu hi?p l?, c qung th?i gian anh ?ng lin t?c v khng ng? 5 ngy ?m, khi ? anh ch? s? n?u mnh ch?p m?t th s? lm chm ti?n ?? quay c?a c? ?on. S? c? g?ng c?a anh ? ???c cng nh?n. Sau Th?n ?iu hi?p l?, anh ti?p t?c kh?ng ??nh mnh trong siu ph?m Tn b?n Th??ng H?i. Vai di?n H?a V?n C??ng c?a anh ? t?o ra d?u ?n ring so v?i Chu Nhu?n Pht (1980)...
Hi?n nay, Hu?nh Hi?u Minh l minh tinh ki?m ti?n gi?i b?c nh?t trong gi?i ngh? s? Hoa ng?. Anh s? h?u m?t b? s?u t?p xe t g?m hai chi?c Mercedes, m?t chi?c BMW, m?t SUV, m?t Lincoln v m?i nh?t l m?t chi?c Lamborghini mu tr?ng. Anh c?ng m?i thnh l?p m?t cng ty ring. Cu ni m anh hay dng ?? d?n d b?n thn v cc fans l "Ni t ?i, lm vi?c nhi?u ln. Ti khng ph?i ng??i gi?i nh?t, nh?ng ti l ng??i n? l?c nh?t".
L di?n vin n?i ti?ng s? 1 t?i Trung Qu?c, anh n?i ting qua cc b? phim t?ng gy sng gi trn ?i truy?n hnh c?a Chu nh?: Th?n ?iu ??i hi?p(2006), Tn L?c ??nh K(2008) v hi?n nay anh v?n ?ang trn con ???ng ngh? thu?t c?a mnh. L con ng??i c tnh m?nh m? nn lun l th?n t??ng c?a cc n? sinh Chu , anh hi?n v?n ?ang ??c thn v ?ang gy nhi?u ting ??n v? vi?c h?n h v?i n? ng??i m?u di?n vin ANGELA BABY