{film.NAME}

Tên khai sinh: H Nhu?n ?ng

Tên Khác: Peter Ho

Ngày sinh: 13.9.1975

Nơi sinh: M?

Chiều cao: 1.85m

Vai diễn đáng chú ý:

H Nhu?n ?ng l m?t nam di?n vin ca s? c?a ?i Loan, anh sinh ngy 13 thng 9 n?m 1975 t?i M?. Anh c ni?m ?am m? tr? thnh c?u th? bng r? nh?ng anh l?i theo con ???ng ngh? thu?t b?i c n?ng khi?u ca ht t? nh?.V?i ch?t gi?ng truy?n c?m v c ngo?i hnh H Nhu?n ?ng nhanh ch?ng ???c nhi?u fan yu thch. S? nghi?p ca ht c?a anh c?ng ngy cng pht tri?n. H Nhu?n ?ng c?ng tham gia ?ng nhi?u phim nh?ng c?ng khng g?t hi ???c nhi?u thnh cng nh? s? nghi?p ca ht trong nh?ng n?m ??u m?i tham gia ?ng phim. mi cho ??n n?m 2000 tn tu?i c?a anh trong lng ?i?n ?nh m?i ???c bi?t ??n c?ng nh? vo vai La Ti?u H? trong Ng?a H? Tng Long. Ti?p theo sau ? anh tham gia r?t nhi?u phim c?ng ?? l?i trong lng khn gi? nhi?u ?n t??ng. Ngoi l m?t di?n vin, m?t ca s? anh c l m?t nh s?n xu?t v l m?t ng??i m?u, b?i anh l m?t ng??i c chi?u cao v hnh th? l t??ng nn a l m?t ng??i m?u r?t ???c ?a chu?ng....