{film.NAME}

Tên khai sinh: C?ng L?i

Tên Khác: C?ng L?i

Ngày sinh: 31.12.1965

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.64m

Vai diễn đáng chú ý:

C?ng L?i l m?t n? di?n vin Hoa ng? n?i ti?ng, sinh ra v l?n ln t?i Trung Qu?c, c sinh ngy 31 thng 12 n?m 1965.C ? k?t hn v?i m?t cong dn Singapore v hi?n nay c l m?t cng dn Singapore. S? nghi?p c?a c pht tri?n t?t ??p c s? gp cng l?n c?a d?o di?n Tr??ng Ngh? M?u. ??c m? lc cn nh? c?a C?ng L?i l tr? thnh m?t ca s? nh?ng c l?i tr? thnh m?t di?n vin ?i?n ?nh n?i ti?ng khng ch? ? chu m cn ? th? gi?i. C v ??o di?n Tr??ng Ngh? M?u c m?i quan h? kh?n khch t? lc cn ?i h?c, v nh? vo ? c?ng l c? h?i c nh?ng vai chnh ??u tin trong nh?ng ngy ??u ho?t ??ng ngh? thu?t c?a C?ng L?i. Nh?ng vai di?n c?a c t?o ???c ?n t??ng su s?c trong lng khn gi?. Tn tu?i c?a C?ng L?i ngy cng ???c t?a sng h?n v?i nhi?u gi?i th??ng trong v ngoi n??c. C?ng L?i ? nh?n gi?i N? di?n vin chnh xu?t s?c nh?t c?a Lin hoan phim Qu?c t? Venice l?n th? 49. Ngoi ??o di?n Truong Ngh? M?u ra c cn tham gia cc phim c?a ??o di?n Tr?n kh?i ca v nh?n gi?i Cnh c? vng trong Lin hoan phim Cannes v C?ng L?i ???c nh?n gi?i New York Film Critics - m?t gi?i qu?c t? kh?i ??u cho ch?ng ???ng r?ng r trong cu?c ??i c. C?ng L?i danh d? ???c m?i lm ban gim kh?o Lin hoan Cannes 5 l?n lm Ch? t?ch Ban gim kh?o t?i cc Lin hoan Venice v Tokyo. ?? c ???c thnh cng r?c r? C?ng L?i ? ph?i tr?i qua m?t th?i gian di n? l?c v rn luy?n, kinh nghi?m c ? tr?i qua ?ng ???c n? ph?c v xng ?ng cho cc di?n vin khc ni theo v h?c h?i...